Szamuráj Zen

A szellemi megismerés és a harcművészetek összekapcsolásában élenjáró 7. danos szerző a buddhista kultúra sokéves tanulmányozásában szerzett tapasztalatai alapján megmutatja, hogyan léphetünk a tudatosság magasabb szintjeire a zen és az iaido, azaz a kard meditatív útja révén.

Ez a termék jelenleg nincs készleten és nem megvásárolható.

Cikkszám: 9789639219953 Kategóriák: , , , Címkék: , , , , , , ,

Leírás

Zen és a japán harcosok

A kö­zép­ko­ri ja­pán sza­mu­rá­jo­kat hosszú idõn át mint Ázsia tö­ké­le­tes har­co­sa­it áb­rá­zol­ták. Ví­vó­tu­dá­su­kat va­la­mint ka­to­nai szak­ér­tel­mü­ket olyan szint­re csi­szol­ták, hogy a harc­mû­vé­sze­ti em­lék­köny­vek le­gen­dás alak­ja­i­vá vál­tak. Bár rend­kí­vül in­ten­zív és szi­go­rú fi­zi­kai ki­kép­zé­sen men­tek ke­resz­tül, ké­pes­sé­ge­ik ja­va nem csu­pán fi­zi­kai rá­ter­mett­sé­gü­kön ala­pult, ha­nem leg­alább annyi­ra men­tá­lis ki­fi­no­mult­sá­gu­kon is. Mind a harc­mû­vé­sze­ti ké­pes­sé­ge­ik ke­re­té­ül szol­gá­ló, fo­lya­ma­to­san ápolt meg­vi­lá­go­so­dott hoz­zá­ál­lá­suk, mind sa­já­tos men­tá­lis rá­lá­tá­suk a harc­ra, az élet fi­lo­zo­fi­kus szem­lé­le­tén ala­pult. Ez a szem­lé­let zen budd­hiz­mus­ként is­me­re­tes.
A budd­hiz­must ko­re­ai misszi­o­ná­ri­u­sok vit­ték el a ja­pán szi­ge­tek­re a 6. szá­zad­ban. Et­tõl a be­ve­ze­tõ­tõl fog­va, ami ké­sõbb Kí­ná­ból ér­ke­zett ta­ní­tá­sok­kal bõ­vült, a ja­pá­nok kezd­ték be­ol­vasz­ta­ni azt sa­ját sinto val­lá­suk­ba. Bár a budd­hiz­must már ko­rán be­fo­gad­ták Ja­pán­ban, a sza­mu­rá­jok – akik ak­kor­ra már ka­to­nai irá­nyí­tás alá von­ták az or­szá­got – csak a 12. szá­zad­ban kezd­tek el­mé­lyül­ni ben­ne, mi­u­tán a hí­res budd­his­ta ta­ní­tó, Dogen mes­ter, át­hoz­ta a kí­nai csan budd­hiz­mus egyik vál­to­za­tát Kí­ná­ból.
A csan vagy ja­pá­nul zen ta­ní­tói ar­ra ok­tat­ták a sza­mu­rá­jo­kat, hogy kép­zé­sük so­rán el­sõ­ként tel­jes fi­zi­kai, men­tá­lis és szel­le­mi lé­nyük össz­pon­to­sí­tá­sát kell el­sa­já­tí­ta­ni­uk. E tes­ti, el­mei és szel­le­mi egy­he­gyû­ség bir­to­ká­ban nem­csak ki­vá­ló har­co­sok le­het­nek, ha­nem vé­gül meg­ta­pasz­tal­hat­ják a nirváná-t, avagy a meg­vi­lá­go­so­dást is.

A harcművészet mint a spirituális fejlődés eszköze

Ahogy a zen budd­hiz­mus ki­bon­ta­ko­zott Ja­pán­ban, a sza­mu­rá­jok egy­re in­kább a meg­vi­lá­go­so­dás­ra össz­pon­to­sí­tó ös­vényt kezd­ték kö­vet­ni, ahol a Zazen ne­vû ülõ me­di­tá­ci­ót gya­ko­rol­ták harc­mû­vé­sze­tük fi­zi­kai moz­du­la­tai mel­lett. A fel­ké­szü­lés az el­len­fél meg­ölé­sé­re már nem szá­mí­tott egy­sze­rû há­bo­rús cse­le­ke­det­nek. A zen sza­mu­rá­jok a me­di­tá­ció szint­jé­re emel­ték fi­zi­kai harc­mû­vé­szi ké­pes­sé­ge­i­ket. Így szü­let­tek olyan mû­vé­szi ala­ku­la­tok, mint az Iaido, a kard, il­let­ve a Kyudo, az íj meditatív mû­vé­sze­te.
Né­há­nyan ta­lán ne­he­zen ér­tik meg, ho­gyan le­het a fi­zi­kai küz­de­lem­re va­ló fel­ké­szü­lés egy­ben me­di­tá­ci­ós gya­kor­lat. A zen budd­hiz­mus azon­ban nem a köz­meg­egye­zés sze­rint el­fo­ga­dott va­ló­sá­gon ala­pu­ló fi­lo­zó­fia. A zen az em­be­rek gya­kor­la­ti el­mé­jét ha­tá­ro­ló kor­lá­to­kon messze túl ta­lál­ha­tó ál­la­pot­ban lé­te­zik. Sem szem­lé­le­té­ben, sem szel­le­mi al­kal­ma­zá­sá­ban nem ra­ci­o­ná­lis.

Üresség és megvilágosodás

A zen kö­zép­pont­ja az a ta­ní­tás, hogy az Üres­ség át­élé­se, be­fo­ga­dá­sa ve­zet a meg­vi­lá­go­so­dás­hoz. A zen Üres­ség, ja­pá­nul Ku, be­fo­ga­dá­sá­hoz az egyén ar­ra ne­ve­li ma­gát, hogy hát­ra­hagy­ja a fo­gal­mi va­ló­ság va­la­mennyi ele­mét. Ezen­kí­vül min­den – fi­zi­kai vagy gon­do­la­ti – cse­le­ke­det a tu­da­tos­ság (Mumen vagy el­me nél­kü­li­ség) ál­la­po­tá­ban haj­tan­dó vég­re.
Ez a gon­dol­ko­dó el­me szá­má­ra fel­fog­ha­tat­lan. Nem ra­ci­o­na­li­zál­ha­tó. A zen Üres­ség nem ta­nít­ha­tó. En­nek el­le­né­re év­szá­zad­ok óta jár­nak kéz­rõl kéz­re olyan gya­kor­la­tok, me­lyek el­jut­tat­hat­ják az egyént ar­ra a szint­re, ahon­nan át­ölel­he­ti az Üres­sé­get. Eb­ben a ta­lál­ko­zás­ban él­he­tõ át a Satori, a hir­te­len, rob­ba­nás­sze­rû meg­vi­lá­go­so­dás.
Ahogy a szá­za­dok so­rán ter­jed­tek a zen sza­mu­rá­jok mód­sze­rei, rész­le­te­sen kö­rül­írt fi­zi­kai és men­tá­lis gya­kor­la­to­kat fej­lesz­tet­tek ki, ame­lyek oly mér­ték­ben fi­no­mí­tot­ták a gya­kor­ló tu­da­tos­sá­gát, hogy va­ló­ban el­ér­hes­se a test, el­me és szel­lem egye­sü­lé­sét, és ar­ra a szint­re csi­szol­ja az el­mé­jét, ahon­nan a Ku meg­ra­gad­ha­tó. Ezek­nek a gya­kor­la­tok­nak a se­gít­sé­gé­vel az át­lag­em­ber szá­má­ra is­me­ret­len, el­ér­he­tet­len mér­té­kû­re fej­lõd­het az egyén fi­zi­kai és men­tá­lis éber­sé­ge, mi­ál­tal a meg­vi­lá­go­so­dás­hoz ve­ze­tõ köz­vet­len ös­vény­re tér­het.
A je­len könyv­ben be­mu­ta­tott tech­ni­kák­kal mód­sze­re­sen el­jut­ha­tunk a zen sza­mu­rá­jok ál­tal is­mert fo­ko­zott szel­le­mi éber­ség meg­kí­vánt szint­jé­re. On­nan pe­dig a ma em­be­re már ma­ga éle­sít­he­ti to­vább ér­zé­ke­it, il­let­ve meditatív úton össz­pon­to­sít­hat­ja el­mé­jét a Satori át­élé­sé­hez szük­sé­ges szint­re.

További információk

Szerző

Show, Scott

Állapot

Antikvár könyv, Új

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.

X