Lun-ár

D.C.Abrams–R.C.Abrams–M.Chia–M.Chia: A multiorgazmusos pár | könyv

4900 Ft 4700 Ft

Bármilyen megdöbbentően hangzik is: mind a nők, mind a férfiak képesek többszörös orgazmusra.

Ez a könyv arra tanítja Önt és partnerét, hogyan tapasz­talhatja meg a többszöri, egész testre kiterjedő orgazmust. Mindazonáltal ez csak a kezdete annak a szexualitásra vonatkozó tudásnak, amelyet bemutatunk. Ha Ön és partnere mindketten multiorgazmusosak, mindketten sokkal nagyobb élveze­tet fognak egyénileg is átélni. Emellett képessé válnak arra, hogy összehangol­ják szexuális szükségleteiket, ezáltal a bensőségesség és eksztázis még kielégítőbb szintjeit érhetik el együtt.

A taoista szexuális tanítások, melyeket „A hálószoba művészetének” is neveznek, egy ötezer éves hagyomány. Hosszú ideje úgy ismerik, mint a többszörös orgazmusról valamint a szexuális kielégülés egyéb titkairól szóló tanítást. Azért hozták létre, hogy a párok megtapasztalhassák az élvezetesebb és gyógyító szerelmeskedést. A szexualitásra vonatkozó szégyenérzettel és helytelen információk tömkelegével szemben, amelyben többségünk felnő, „A hálószoba művészete” megvilágosító erővel hathat.

Törlés

Leírás

Többszörös orgazmus minden férfi számára

Ke­vés em­ber tud ró­la, hogy a fér­fi­ak több­szö­rös or­gaz­mus­ra ké­pe­sek. Ez a tény Ke­le­ten már év­ez­re­dek óta is­mert, és az 1940-es évek­től kez­dő­dő­en Nyu­ga­ton is iga­zo­lást nyert Alfred Kinsey és má­sok ku­ta­tá­sai nyo­mán.

Elő­ző köny­vünk­ben, A mul­ti­or­gaz­musosos férfiben át­te­kin­tet­tük a leg­újabb ku­ta­tá­si ered­mé­nye­ket és ősi mód­sze­re­ket, ame­lyek a fér­fi­ak mul­ti­or­gaz­musossá vá­lá­sát se­gí­tik. Ar­ra tö­re­ked­tünk, hogy olyan ké­zi­köny­vet ad­junk a fér­fi­ak­nak, amely­nek se­gít­sé­gé­vel sze­xu­á­lis éle­tü­ket egész­sé­ge­seb­bé és ki­elé­gí­tőb­bé te­he­tik. Je­len könyv pá­rok szá­má­ra író­dott ké­zi­könyv, vagy ahogy a taoisták hív­ják, „pár­na­könyv”. Cél­ja, hogy mind­két fél ké­pes­sé­ge­it fej­lessze az egy­re tel­je­sebb él­ve­zet, egész­ség és ben­ső­sé­ges­ség ér­de­ké­ben.


Több­szö­rös or­gaz­mus
min­den nő szá­má­ra

An­nak el­le­né­re, hogy a nők több­szö­rös or­gaz­mus­ra va­ló ké­pes­sé­ge köz­is­mert, a nők több mint 50%-ának so­sem volt több­szö­rös or­gaz­mu­sa. Sőt, sokaknak nincs is rend­sze­res or­gaz­mu­sa. Eb­ben a könyv­ben be­mu­tat­juk a nők­nek, mi­ként te­het­nek szert er­re a ké­pes­ség­re. Azok­nak pe­dig, akik már ren­del­kez­nek ve­le, meg­mu­tat­juk, ho­gyan ter­jeszt­he­tik ki, és fo­koz­hat­ják az or­gaz­must.


A sze­xu­á­lis vágy össze­han­go­lá­sa

Az a sze­ret­ke­zés, amely­ben mind­két fél mul­ti­or­gaz­musos, le­he­tő­vé te­szi, hogy a part­ne­rek több al­ka­lom­mal is csúcs­ra jus­sa­nak – együtt. Ugyan­ilyen fon­tos, hogy ily mó­don le­he­tő­vé vá­lik a fér­fi és nő el­té­rő sze­xu­á­lis rit­mu­sá­nak és vá­gyá­nak össze­han­go­lá­sa. Ezáltal va­ló­ban ki­elé­gí­tő és mé­lyen ben­ső­sé­ges sze­rel­mi éle­tet él­het­nek.

De az ér­zé­ki gyö­nyör, bár­mi­lyen él­ve­ze­tes is, még csak a kez­det.


Tes­ti egész­ség, ben­ső­sé­ges ér­zel­mi kap­cso­lat és spi­ri­tu­á­lis fej­lő­dés

Je­len mun­ka a sze­xu­a­li­tás­ról év­ez­re­dek alatt össze­gyűj­tött tu­dás se­gít­sé­gé­vel meg­mu­tat­ja a pá­rok­nak, mi­ként al­kal­maz­ha­tó a sze­xu­á­lis ener­gia kap­cso­la­tuk bár­mely más te­rü­le­tén, be­le­ért­ve a tes­ti egész­sé­get, a ben­ső­sé­ges­sé­get, sőt a spi­ri­tu­á­lis fej­lő­dést is. A mo­dern vi­lág­ban da­ra­bok­ra szab­dal­tuk ­ma­gun­kat: ne­mi szer­ve­in­ket el­vá­lasz­tot­tuk tes­tünk egé­szé­től, tes­tün­ket pe­dig lel­künk­től. E könyv utat mu­tat a pá­rok­nak ah­hoz, mi­ként rak­hat­ják össze új­ra a da­ra­bo­kat, és ho­gyan ér­he­tik el az egész­ség, a ben­ső­sé­ges­ség és a spi­ri­tu­á­lis egye­sü­lés olyan szint­jét, mely­ről töb­ben ta­lán azt sem hit­ték, hogy lé­te­zik.


A sze­xu­á­lis böl­cses­ség el­vesz­té­se

A mo­dern vi­lág­ban el­ve­szí­tet­tük sze­xu­á­lis böl­cses­sé­günk dön­tő ré­szét. Ha­bár nagy­fo­kú sze­xu­á­lis sza­bad­ság­ban – al­kal­ma­sint sza­ba­dos­ság­ban – élünk, a ne­mi­sé­get még­is meg­le­he­tős za­va­ro­dott­ság öve­zi. Lép­ten-nyo­mon in­ger­lik ve­le ér­zé­ke­in­ket, ugyan­ak­kor ha­tal­mas szé­gyen­ér­zet ne­he­ze­dik rá. Sok ol­va­só már at­tól is za­var­ba jön, hogy le­emel­jen a polc­ról egy sze­xu­a­li­tás­sal fog­lal­ko­zó köny­vet a köny­ves­bolt­ban. Mind­ez tel­je­sen ért­he­tő, hi­szen temp­lo­ma­ink, zsi­na­gó­gá­ink és me­cse­te­ink több­sé­ge a fé­le­lem és az er­kölcs szűk len­csé­in át te­kint a szex­re. Több­sé­günk meg­le­he­tő­sen ag­gó­dik, ha ép­pen nem szé­gyen­ke­zik ne­mi szük­ség­le­tei és vá­gyai mi­att.

So­kan éve­ken át küz­de­nek szé­gyen­ér­zet­ük­kel, hogy tel­jes­sé­gé­ben fel­fe­dez­hes­sék a gyö­nyört. Még a szex­hez „egész­sé­gesen” vi­szo­nyu­ló em­be­rek is ne­he­zen tud­ják meg­be­szél­ni part­ne­rük­kel, mit sze­ret­né­nek az ágy­ban. Ál­ta­lá­ban nem okoz ne­héz­sé­get, ha azt akar­juk meg­ér­tet­ni part­ne­rünk­kel, hol és hogyan va­kar­ja meg a vál­lun­kat. A több­sé­günk azonban igen­csak ne­he­zen mond­ja el, hol si­mo­gas­sák „ma­gán­te­rü­le­tün­ket”. A ne­mi­sé­get be­szű­kí­tő szé­gyen­ér­zet le­győ­zé­sé­ben fon­tos sze­re­pet ját­szik a szex ter­mé­sze­tes­sé­gé­nek el­fo­ga­dá­sa, va­la­mint az em­ber sze­xu­a­li­tá­sá­nak tel­je­sebb (ho­lisz­ti­ku­sabb) és egész­sé­ge­sebb fel­fo­gá­sa.


A sze­xu­á­lis böl­cses­ség fel­fe­de­zé­se

E könyv­ben a taoista sze­xu­á­lis ha­gyo­mány böl­cses­sé­gét mu­tat­juk be. A taoisták ere­de­ti­leg ke­re­sők egy cso­port­ja volt az ősi Kí­ná­ban (i. e. 500 kö­rül), akik az egész­ség és a spi­ri­tu­a­li­tás meg­is­me­ré­sé­nek szen­tel­ték ma­gu­kat. Je­len könyv­ben a taoista sze­xu­á­lis ha­gyo­mányt „gyó­gyí­tó sze­re­lemnek” ne­vez­zük, mint­hogy a taoisták a sze­ret­ke­zést a gyó­gyí­tás rend­kí­vül ha­té­kony esz­kö­zé­nek te­kin­tet­ték. „Sze­xu­á­lis Kung Funak” is hív­ták. A Kung Fu egy­sze­rű­en gya­kor­lást je­lent, így a Sze­xu­á­lis Kung Fu „sze­xu­á­lis gya­kor­lást” je­lent. (Nyu­god­ja­nak meg, nem kell tég­lá­kat tör­ni­ük a hom­lo­kuk­kal, sem karateütésekkel sze­le­tel­ni­ük egy­mást az ágy­ban.)


A szex: egész­ség

A taoisták or­vo­sok vol­tak, aki­ket leg­alább annyi­ra ér­de­kelt a test ál­ta­lá­nos jól-lé­te, mint a sze­xu­á­lis él­ve­zet. A taoisták szá­má­ra a szex ré­gen csak­úgy, mint ma egész­sé­gi, nem pe­dig mo­rá­lis kér­dés.

A taoisták be­ha­tó­an ta­nul­má­nyoz­ták a sze­rel­mes­ke­dés gyó­gyí­tó ere­jét. Amel­lett, hogy pi­ru­lá­kat ad­tak be­te­ge­ik­nek, a taoista or­vo­sok gyak­ran ír­tak elő kü­lön­bö­ző po­zi­tú­rák­ban vég­zett sze­rel­mes­ke­dést a be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­re.

A taoista sze­xu­a­li­tás – vagy aho­gyan itt ne­vez­ni fog­juk, a gyó­gyí­tó sze­re­lem – a kí­nai gyó­gyí­tás fon­tos ága­ként ala­kult ki, amely­ben az ak­tív sze­rel­mi éle­tet az egész­ség és a hosszú élet lé­nye­gi ré­szé­nek te­kin­tet­ték. Idő­sebb fel­nőt­te­ket vizs­gá­ló újabb or­vo­si ta­nul­má­nyok meg­erő­sí­tik, hogy a szex hosszú tá­von lét­fon­tos­sá­gú az egész­ség szem­pont­já­ból.

A ko­rai taoisták kö­ré­ben a szex ko­mo­lyan ta­nul­má­nyo­zan­dó és meg­is­me­ren­dő tu­do­mány volt, csak­úgy, mint az or­vos­tu­do­mány töb­bi ága. Ily mó­don a taoisták „a sze­xo­ló­gu­sok elő­dei” vol­tak, mond­hat­nánk, ko­rai Masters-ek és Johnsons-ok. Aho­gyan most a táp­lál­ko­zás­tant ku­tat­juk az egész­sé­ges étel­ké­szí­tés ér­de­ké­ben, vagy a fő­zést ta­nul­má­nyoz­zuk, hogy íz­le­tes éte­le­ket főz­hes­sünk, ré­gen ugyan­így el­vár­ták az em­be­rek­től a sze­xu­a­li­tás ta­nul­má­nyo­zá­sát is, hogy az egész­ség és a mé­lyebb örö­mök tit­kát meg­lel­je.


Egész éle­ten át tar­tó sze­xu­á­lis har­mó­nia és sze­re­tet/sze­re­lem

A taoisták úgy te­kin­tet­tek a sze­xu­á­lis össz­hang­ra, mint a jó há­zas­ság lé­nye­gi ele­mé­re. Va­ló­já­ban ez volt a „há­ló­szo­ba-mű­vé­sze­tek” ki­fej­lesz­té­sé­nek egyik fő moz­ga­tó­ru­gó­ja. Épp­úgy tisz­tá­ban vol­tak ve­le, aho­gyan a mo­dern pá­rok te­ra­pe­u­tái, hogy ha prob­lé­mák van­nak a há­ló­szo­bá­ban, ak­kor azt az egész kap­cso­lat meg­síny­li. De a sze­xu­á­lis egyen­súlyt nem min­dig könnyű el­ér­ni. A part­ne­rek­nek gyak­ran egé­szen el­té­rő­ek a sze­xu­á­lis igé­nye­ik. Nem csak a fér­fi­ak kü­lön­böz­nek egy­más­tól (és épp­úgy a nők is), de ki­de­rült, hogy a nők iz­gal­mi ál­la­po­ta és re­ak­ci­ói is erő­sen kü­lön­böz­nek a fér­fi­a­ké­tól.

A taoisták ezen kü­lönb­sé­ge­ket a fér­fi és női sze­xu­á­lis ener­gia kü­lön­bö­zés­ének tud­ták be (me­lyet Yangnak és Yinnek ne­vez­nek). El­ma­gya­ráz­zuk a pá­rok­nak, mi­ként hat­nak ezek az ener­gi­ák a sze­xu­a­li­tá­sunk­ra, és ho­gyan ak­náz­hat­juk ki en­nek meg­ér­té­sét an­nak ér­de­ké­ben, hogy mind­két fél igé­nyei ki­e­lé­gül­je­nek.

Ér­de­mes meg­em­lí­te­ni, hogy ha­bár a taoisták alap­ve­tő­en a fér­fi és női sze­xu­a­li­tás össze­han­go­lá­sá­val fog­lal­koz­tak, ezek a gya­kor­la­tok épp­oly hasz­no­sak ho­mo­sze­xu­á­lis pá­rok szá­má­ra is. A taoisták sze­rint mi mind ren­del­ke­zünk fér­fi (Yang) és női (Yin) ener­gi­á­val, és tud­ták, hogy a pá­rok – hetero- és ho­mo­sze­xu­á­li­sak egy­aránt – szem­pont­já­ból lé­nye­ges a két em­ber kö­zött lé­vő kü­lönb­sé­gek ki­egyen­sú­lyo­zá­sa. Emel­lett az él­ve­ze­tet, a gyó­gyí­tást, a ben­ső­sé­ges ér­zel­mi il­let­ve spi­ri­tu­á­lis kap­cso­la­tot fej­lesz­tő gya­kor­la­tok épp­oly ha­té­ko­nyak és fon­to­sak a ho­mo­sze­xu­á­lis pá­rok szá­má­ra is.


Új sze­xu­á­lis evo­lú­ció

An­nak el­le­né­re, hogy a sze­xu­á­lis be­tel­je­sü­lés és a tes­ti egész­ség ja­ví­tá­sa ér­de­ké­ben vég­zett taoista gya­kor­la­tok nagy ré­sze ma már több mint két­ezer éves, rend­kí­vül ha­té­ko­nyak ma is. Az el­múlt 20 év­ben, mi­ó­ta e so­ká­ig ti­tok­ban tar­tott „há­ló­szo­ba-mű­vé­sze­tek” a mo­dern pá­rok szá­má­ra is el­ér­he­tő­vé vál­tak, csen­des, ám an­nál mély­re­ha­tóbb sze­xu­á­lis fej­lő­dés ment vég­be mind a há­ló­szo­bák­ban, mind pe­dig a kap­cso­la­tok­ban. Re­mél­jük, hogy a sze­xu­á­lis „mű­vé­sze­tek” és tu­do­mány, me­lye­ket e könyv be­mu­tat, épp­úgy se­gít az Önök kap­cso­la­tá­ban is, aho­gyan több ezer más kap­cso­lat­ban se­gí­tett azok­nak, akik gya­ko­rol­ták őket.

Mi­e­lőtt azon­ban Ön és part­ne­re fel­fe­dez­het­né a gyó­gyí­tó sze­re­lem ma­gas­sá­ga­it, mind­két fél szá­má­ra fon­tos a sa­ját sze­xu­á­lis kész­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­se. Az „Egyé­ni gya­kor­lás: az or­gaz­mus meg­sok­szo­ro­zá­sa és ki­ter­jesz­té­se” című fe­je­zet­ben ki­fejt­jük, mi­ként vál­hat mind a fér­fi, mind pe­dig a nő mul­ti­or­gaz­musossá. Majd a 3. fe­je­zet­ben azt mu­tat­juk be, ho­gyan ter­jeszt­he­tik ki a pá­rok sze­xu­á­lis ener­gi­á­ju­kat egész tes­tük­re. Na­gyon fon­tos lesz az ener­gia egész test­ben va­ló ára­mol­ta­tá­sá­nak ké­pes­sé­ge azok­hoz a gya­kor­la­tok­hoz, ame­lye­ket a „Pár­ban: a szen­ve­dély, gyó­gyí­tás és ben­ső­sé­ges­ség meg­osz­tá­sa part­ne­rünk­kel” című fe­je­zet­ben mu­ta­tunk be.

 

Kövessen minket facebookon vagy youtube csatornánkon!

Szemezgessen életvezetéssel, egészséggel, testedzéssel kapcsolatos cikkeinkből!

További információk

Szerző

Abrams, Doug Carlton, Abrams, Rachel Carlton Dr., Chia, Maneewen, Chia, Mantak

Állapot

Antikvár könyv, Új

X